hero-header

Hambalyo dhallaankaaga cusub! Waxaad u baahan doontaa inaad xubinta cusub ee qoyskaaga ka diiwaan geliso Xafiiska Diiwaangelinta Dhalashada Gariigga iyo Adeegga Magangalyada.

Tallaabada 1: Diiwaangelinta dhalashada Gariigga

Si aad u diiwaan geliso dhalashada Gariiga, booqo Xafiiska Diiwaangelinta ee magaalada uu ilmuhu ku dhashay oo weydii in la diiwaangeliyo isaga ama iyada. Waxaad haysataa 10 maalmood ka dib dhalashada inaad tan sameyso.

Dhalashada waxaa lagu diiwaangelin karaa:

  • Hooyada ama aabaha
  • Dhakhtarka umuliyey ama umulisada
  • Qof ay hooyadu codsato inuu matalo Xafiiska Diiwaangelinta (Qofkani waa inuu keenaa dukumeenti rasmi ah oo lagu saxiixay qareen hortiisa oo sheegaya inay matali karaan hooyada.)

Xafiiska Diiwaangelinta ayaa ku siin doona Shahaadada Diiwaangelinta Dhalashada . Ilaali oo koobiyo ka samee. Waxaad u baahan doontaa mustaqbalka.

Isla maalinta aad diiwaangelinayso dhalashada ilmaha, waxaad sidoo kale sheegi kartaa magaciisa/magaceeda. Si taas loo sameeyo, labada waalidba waa inay joogaan Xafiiska Diiwaangelinta. Haddii ay dhacdo in mid ka mid ah waalidku aanu joogin, waa in isaga/iyadu ay siiyaan caddayn adag waalidka kale oo sheegaya magaca ilmaha. Bayaankan sharafta leh waa in lagu shaabadeeyaa xaqiiqada saxiixa ka hor sarkaalka KEP ama sarkaalka booliiska.

Birth Certificate

Maxaa la keenayaa

Dukumeentiyada aad u baahan tahay inaad keento Xafiiska Diiwaangelinta waa: * Shahaadada dhalashada. Tan waxaa laga bixiyaa isbitaalka ama rugta caafimaadka aad ku umushay. Cisbitaalka, dhakhtarka dhalmada iyo waalidku waa inay saxeexaan dukumeentigan. Samee dhowr nuqul ka hor inta aadan dukumeentigan u gudbin Xafiiska Diiwaangelinta. * Kaadhkaagii is-diiwaangelinta ka hor, Kaarka Diiwaangelinta Buuxa ama Ogolaanshaha Deganaanshaha iyo dhokumantiyada kale ee aqoonsiga. * Caddeynta guurka ama shahaado diiwaanka qoyska. Haddii aadan haysan mid ka mid ah dukumeentiyadan, waxaad isticmaali kartaa aqoonsiga xubnaha qoyska si aad u caddeyso xiriirka qoyska. PAAYPA haaga ama AMKA lambarkaaga iyo AFM lambarkaaga. Haddii aadan haysan AMKA ama PAAYPA ama AFM, waxaad saxiixi kartaa cadeyn inaadan haysan AMKA ama PAAYPA ama AFM, adoo isticmaalaya foomkaan (Af Gariig).

Fiiro gaar ah: Haddii ay dhacdo inaadan ku hadlin Gariig, waa inaad haysataa turjumaan adiga ama qof ku hadla Gariigga si uu kaaga caawiyo diiwaangelinta.

Maxaa dhacaya haddii aan dhaafo waqtiga kama dambaysta ah?

Waxaa jira ganaaxyo ku lug leh haddii aad dib u dhigto diiwaangelinta dhallaankaaga cusub. Haddii aad daahdo 11 iyo 100 maalmood, ganaaxu waa €100. Dib u dhigista ka badan 100 maalmood, ganaaxu waa €300.

Fiiro gaar ah: Sababtoo ah COVID-19 masiibada faafa ee kor ku xusan - ganaaxyada la sheegay ayaa laga dhigay 30 euro haddii dhalashada lagu dhawaaqo inta u dhaxaysa 11 iyo 90 maalmood iyo 60 euro haddii uu jiro daahitaan wax ka badan 90 maalmood dhalashada ka dib.

Maxaa dhacaya haddii dhalashadu aysan ka dhicin isbitaal ama rug caafimaad?

Waxaad weli u baahan doontaa warqadda dhalashada, oo ay saxiixeen dhakhtarka iyo umulisadii ilmaha dhalisay. Xaaladdaas, haddii ambalaas loo waco dhalmada ka dib si loogu qaado isbitaalka hooyada iyo ilmaha ee dhashay, waxaad u baahan doontaa shahaado EKAV ah oo ku saabsan xaqiiqadan.

Ilmahayga ku dhashay Gariiga ma heli doonaa dhalashada Gariiga?

Maya. Hadda sharciga Gariiggu ma ogola in ilmaha ku dhashay Gariiga uu qaato jinsiyadda Gariigga oo keliya iyadoo lagu salaynayo sababta uu ugu dhashay Gariigga.

Talaabada 2: Is diwaan galinta adeega magangalyada

Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ka diiwaan geliso ilmahaaga Adeegga Magangalyada Gariiga sida ugu dhakhsiyaha badan.

Labada waalidba waxay u baahan yihiin inay tagaan xafiiska adeegga magangelyada ee ugu dhow meesha ay ku nool yihiin oo ay u soo gudbiyaan codsi magangelyo oo ilmaha hadda dhashay, iyagoo hubinaya in lambarka kiiska magan-gelyo ee ilmaha uu ku xidhan yahay kan waalidkiisa ama waalidkeyda.

Haddii hal waalid uu joogo Gariiga, waalidkaas ayaa kaligii soo gudbin kara codsigan. Haddii kale, labada waalidba waxay u baahan yihiin inay joogaan.

Maxaa la keenayaa

  • Shahaadada Diiwaangelinta Dhalashada ee asalka ah
  • Labada waalid Kaadhadhkoodii hore ee diiwaangelinta, Kaarka Diiwaangelinta Buuxa ama Ogolaanshaha Deganaanshaha iyo dukumentiyada Aqoonsiga kale