خدمات اجتماعی

Alkyone Day Center

خدمات اجتماعی logo
۱۴۰۲/۱۱/۲۶: آخرین آپدیت

شرح

برای ثبت نام با مرکز روز آلکیون Alkyone تماس بگیرید.

محل

تسالونیکی

نشانی

اورفانیدو 5

ساعات کار

دوشنبه:
09:30 - 13:30
سهشنبه:
09:30 - 13:30
چهار شنبه:
09:30 - 13:30
دوشنبه:
09:30 - 13:30
دوشنبه:
09:30 - 13:30

نشانی

Orfanidou [ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ] 5, Thessaloniki