کمک حقوقی - تسالونیکی

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Monday: 09:00 - 16:00
  • Tuesday: 09:00 - 16:00
  • Wednesday: 09:00 - 16:00
  • Friday: 09:00 - 16:00
  • Thursday: 09:00 - 16:00
Websitehttps://www.gcr.gr/en/Websitehttps://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1677-gcr-helpline
Emailgcr_thess@gcr.grPhone302310250045Description

کمک حقوقی در طی مراحل پناهندگی

مشاوره و آماده سازی برای مصاحبه مرحله اول

وکالت حقوقی در دادرسی پناهندگی مرحله اول

درخواست های تجدید نظر خواهی: وکالت حقوقی در دادرسی پناهندگی مرحله دوم

وکالت حقوقی در دیوان عدالت اداری پس از ارزیابی و رد شدن در مرحله دوم

موارد پیوند خانواده بر اساس دابلین 3

پشتیبانی روانی اجتماعی برای موارد آسیب پذیر، همچون بازماندگان خشونت، خشونت های جنسیتی و قاچاق انسان.

حمایت قانونی از کودکان تنها و بدون والدین (ارزیابی سن، سرپرستی، ترتیبات مراقبت موقت، دسترسی به حقوق مدنی و غیره)

کمک حقوقی برای بازداشت شدگان (اطلاعات، اعتراض به بازداشت، روند پناهندگی)

دسترسی به حقوق مدنی و اجتماعی و ارائه مدارک، نمایندگی در دادگاه های مدنی، ادغام، دسترسی به خدمات

وکالت قانونی در پرونده های جنایی (خشونت جنسی و جنسیتی، قاچاق انسان، خشونت خانگی، حمایت از کودک و غیره) پس از ارزیابی

در چارچوب اقدامات پیشگیرانه در برابر کووید-19، احتراما به اطلاع شما می سانیم که شورای پناهندگان یونان بازدید از محل دفتر خود را نخواهد پذیرفت.

وکلا و مدد کاران اجتماعی در دسترس شما خواهند ماند.

دوشنبه تا جمعه 9:00-16:00

تلفن/وایبر/واتس اپ

عربی: 6936543505 یا

6936543485

فارسی/دری: 6936543501

اردو/پنجابی: 6936543451

فرانسوی: 6936543499

موقعیت

تسالونیکی

آدرس

Danaidon 9

طبقه چهارم

آدرس به زبان محلی

Δαναΐδων 9