واحد پناهندگی برای درخواست های حفاظت بین المللی از اتباع پاکستان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
EmailAS.au.pakistan@migration.gov.grPhone302106988500Websitehttps://migration.gov.gr/en/gas/dioikisi/
Description

واحد پناهندگی برای اتباع پاکستانی در محل دفتر پناهندگی منطقه ای آتیکا تاسیس شده است و مسئول دریافت و بررسی درخواست های حفاظت بین المللی از اتباع پاکستانی در منطقه شهرداری آتیکا است ، چنانکه به طور صریح در مفاد خاص تعریف شده است.

سرپرست: آناستازیا خالکیا Anastasia Chalkia

آدرس: P. Kanellopoulou 2, 114 27, Athens.