دفتر پناهندگی واحد آمیگدالزا Amygdaleza

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
EmailAS.au.amy@migration.gov.grPhone302102444495Websitehttps://migration.gov.gr/en/gas/dioikisi/
Description

دفتر پناهندگی واحد آمیگدالزا، که در بازداشتگاه ویژه نگهداری از اتباع خارجی در آمیگدالزا مستقر بوده و فعالیت می کند، مسئول ثبت، بررسی و تصمیم گیری در مورد ادعاهای مربوط به حمایت بین المللی است که توسط اتباع کشور ثالث یا افراد بی تابعیت که در بازداشت اداری هستند، ارائه می شود. مراکز بازداشت و سایر مراکز نگهداری در بخشهای آتیکا، بئوتیا، اوبویا، اوریتانیا، کاردیتسا، سیکلادها، لاریسا، لاسیثی، مگنیسیا، رتیمنون، ساموس، فتیوتیس، فوکیس و خانیا.

این برنامه درخواست های حفاظت بین المللی از افرادی را که در حومه آتیکا، یونان مرکزی و حاشیه ناکسوس، پاروس، میلوس، سیروس، کیآ-کیتنو، تینو، میکونو، آندرو و تیرا در حاشیه دریای اژه جنوبی هستند ، دریافت و بررسی می کند.

این برنامه همچنین درخواست هایی را که برای محافظت بین المللی برای متقاضیانی که از مناطق دریایی یا هوایی یونان در حاشیه آتیکا، یونانِ مرکزی و مناطق منطقه ای ناکسوس، پاروس، میلوس، سیروس، کیآ-کیتنو، تینو، میکونو، آندروس و تیرا از حاشیه جنوب اژه، وارد می شوند، دریافت و بررسی می کند.

مسول این بخش: واسیلیکی بوروسی

101 Thrakomakedonon blvd, Acharnes, zip code: 13671