مرکز روزانه برای زنان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Wednesday: 09:00 - 13:00
  • Monday: 09:00 - 13:00
  • Tuesday: 09:00 - 13:00
  • Monday: 14:00 - 17:00
  • Thursday: 09:00 - 13:00
  • Friday: 14:00 - 17:00
  • Friday: 09:00 - 13:00
  • Wednesday: 14:00 - 17:00
  • Thursday: 14:00 - 17:00
AddressSmyrnis 27, AthensEmailgreece@jrs.net
Facebookhttps://www.facebook.com/jrsgreece/Phone302108223827Whatsapp306947697830
Websitehttp://greecejrs.gr/Description

هدف مرکز روزانه زنان، پیشبرد ادغام پناهندگان و پناهجویان و تلاش در جهت ادغام کامل و توانمندسازی زنان پناهجو یا پناهنده در شرایط آسیب پذیری اجتماعی می باشد. مرکز ما مجهز به دانشمندان علوم اجتماعی است که از ذی نفعان استقبال می کنند و برای آنان خدمات حمایت روانی - اجتماعی و درمانگاه پزشکی جهت کمک های اولیه ارائه می دهند. همچنین خانم ها می توانند لباس های خود را بشویند و خشک کنند ، به دوش دسترسی داشته باشند و در فعالیت های فرهنگی و تفریحی شرکت کنند. در پایان ، یک اتاق بازی برای کودکان، برای ساعت هایی که مادران در فعالیتی شرکت می کنند وجود دارد.

فعالیت هایی که در حال حاضر انجام می شوند: کارگاه صابون سازی، کارگاه Beauty Time، کارگاه هنر و صنایع دستی. ثبت نام کارگاه ها پس از ورود به مرکز روزانه انجام می شود. پیش نیاز شرکت در کارگاه ها گواهی واکسیناسیون کامل علیه کووید 19 می باشد.


آتن

آدرس

Smyrnis 27

آدرس به زبان محلی

Σμύρνης 27