سوالات متداول مهاجران، اخبار را پخش کنید ، نه پادکست های ویروس

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Description

هم اکنون همبستگی با همکاری pod.gr، پلتفرم پادکست یونانی، چندین پادکست را به 5 زبان (عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، اوردو). تحت عنوان "سوالات متداول مهاجران"، اخبار را منتشر کنیم، نه ویروس را، ارائه کرده است.


اطلاعات تکمیلی

می توانید از طریق موارد زیر این پادکست ها را گوش کنی:

شبکه یوتیوب SN به آدرس https://www.youtube.com/user/SolidarityNowGreece/videos

وبسایت SN به آدرس : https://www.solidaritynow.org/en/podcasts/

pod.gr به آدرس https://www.pod.gr/

اسپاتیفای Spotify به آدرس https://open.spotify.com/show/7tiAXl8oXmWqserVK1Aw7w1

قسمت 1: سوالات متداول مهاجران به چهار زبان (عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی) در رابطه با محافظت و جلوگیری و مسائل مربوط به ویروس کرونا

قسمت2: درباره محدودیت های تردد عمومی 23 مارس ، بر اساس دستور العمل های سازمان بین المللی مهاجرت به 5 زبان (عربی ، فارسی ، اردو ، انگلیسی و فرانسوی).

قسمت 3پادکست سوم شامل اطلاعاتی درباره نحوه دفاع و محافظت از خود در برابر خشونت خانگی است ، پدیده ای فزاینده در این دوران قرنطینه خانگی ناشی از همه گیری به 5 زبان (عربی ، فارسی ، اردو ، انگلیسی و فرانسوی).

قسمت 4: با عنوان 'کووید -19: نوجوانان ، ما اینجا برای شما هستیم!' خطاب قرار دادن و آگاه سازی کودکان در مورد بیماری همه گیر. قسمت چهارم نیز به 5 زبان (عربی ، فارسی ، اردو ، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 5: با عنوان "کووید-19: بله، شیردهی بی خطر است!". قسمت پنجم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت6: با عنوان "کووید-19: دستورالعمل های مراقبت خانگی از بیماران". قسمت ششم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 7: با عنوان "کووید-19: از خود در برابر اخبار جعلی محافظت کنید". قسمت هفتم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 8: عنوان "کووید-19: سهولت تدریجی اقدامات قرنطینه". قسمت هشتم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 9: عنوان "کووید-19: چگونه با استرس کنار بیاییم". قسمت نهم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 10: عنوان "کووید-19: بازگشت ایمن به مدرسه" است. قسمت دهم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 11: با عنوان "کووید-19: از خود در برابر خشونت محافظت کنید". قسمت یازدهم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.

قسمت 12: عنوان "کووید-19: ادغام از طریق برنامه مسکن". قسمت دوازدهم نیز به 5 زبان (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و فرانسوی) تولید شده است.