کنسولی فرانسه

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
نشانیAkadimias 6, Athens
تلفن302103391200
Websitehttps://gr.ambafrance.org
شرح

محل

آتن

آدرس

Akadimias 6

طبقه 1

آدرس به زبان محلی

Ακαδημίας 6