خط کمکی مداخله برای جلوگیری از خودکشی

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Emailhelp@suicide-help.grPhone1018Websitehttp://suicide-help.gr/
Description

اگر شما یا کسی که می شناسید در فکر پایان دادن به زندگی خود هستید با 1018 تماس بگیرید.


خط راهنما 24/7 به زبان یونانی پاسخ می دهد.

تماس ها ناشناس و محرمانه است.

همچنین می توانید با ارسال یک ایمیل به help@suicide-help.gr کمک دریافت کنید

ظرف 48 ساعت پاسخ دریافت خواهید کرد. در صورت نیاز به کمک فوری ، با 1018 تماس بگیرید.

متخصصان در دسترس هستند تا با آنها صحبت کنند:

افرادی که در فکر خودکشی هستند

افرادی که در گذشته اقدام به خودکشی کرده اند

افرادی که رفتارهای خود تخریبی دارند

افرادی که کسی را از دست داده اند یا نگران کسی هستند