hero-header

برای دریافت یک آدرس باید مدرک نشان دهید:

مدارکی که می توانید برای اثبات آدرس خود ارائه دهید عبارتند از:

  • قرارداد خانه، اگر خودتان خانه ای اجاره می کنید.
  • گواهی بی خانمان اگر بی خانمان هستید.
  • قبض برق یا آب به نام شما.
  • اگر شخص دیگری میزبان شما باشد، پس این شخص باید یک فتوکپی از قرارداد خانه خود را به همراه یک اعلامیه رسمی مبنی بر میزبانی شما در خانه او به شما بدهد. در اینجا می توانید این فرم رسمی را پیدا کنید. به زبان یونانی است. می توانید ترجمه انگلیسی فرم را اینجا ببینید .

شخصی که میزبان شماست باید به صورت زیر عمل کند:

  • اگر یونانی یا انگلیسی بلد نیست، باید از یک یونانی زبان کمک بخواهد تا فرم را پر کند.
  • او هنوز نباید فرم را امضا کند!
  • او باید فرم تکمیل شده را به دفتر KEP یا اداره پلیس ببرد تا گواهی امضای خود را دریافت کند.
  • او باید فرم را فقط در مقابل یک افسر KEP یا افسر پلیس امضا کند که با زدن مهر رسمی صحت امضای او را تایید می کند.